Regulamin sklepu internetowego Senator sp. z o. o.

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem sklep.senator.pl, który jest prowadzony przez Senator Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 18, 62-018 Wysogotowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360999, REGON: 630401790, NIP: 7771023712.

Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego sklep.senator.pl i akceptację Regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

§1
Definicje

Sprzedawca – Senator Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 18, 62-081 Wysogotowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360999, REGON: 630401790, NIP: 7771023712 (zwany dalej “Senator”) telefon kontaktowy 61 896-75-00 jest to podmiot sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pomocą Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Senator dostępny pod adresem internetowym sklep.senator.pl
Regulamin – regulamin Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu i/lub Usługi Elektronicznej
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, składający zamówienie w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca Prywatny – Klient będący osobą fizyczna dokonujący zakupów w Sklepie bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca – Klient prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową nie będący Przedsiębiorcą Prywatnym.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Formularz zwrotu – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dokonanie zwrotu zamówionego towaru/odstąpienia od Umowy.
Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie.
Towar lub Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym:

 • warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu;
 • warunki składania zamówień na Towary oferowane przez Sprzedawcę i dostępne w Sklepie;
 • warunki dostarczania zamówionych Towarów Klientom;
 • warunki płatności za Towary zamówione w Sklepie;
 • warunki określające uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu Towarów poprzez Sklep;
 • tryb postępowania w przypadku składania i rozpatrywania reklamacji Klienta.

2. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do składania zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail).

3. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych i naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

4. Katalog Towarów i informacje zamieszczone w Sklepie stanowi jedynie informację handlową i nie jest ofertą zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem sklep.senator.pl/regulamin oraz mogą pobrać Regulamin w formie pliku PDF i sporządzić jego wydruk.

§ 3
Usługi elektroniczne oraz składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Zwrotu oraz Newsletter.

2. Konto. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”, (3) akceptacji Regulaminu Sklepu. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3. Usługa Elektroniczna Konto, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: senator@senator.pl lub też pisemnie na adres: ul. Bukowska 18, 62-081 Wysogotowo

4. Formularz Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

6. Usługa Elektroniczna Formularz Zwrotu świadczona jest poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dokonanie zwrotu zamówionego towaru/odstąpienia od Umowy. Wymaga uzupełnienia i wysłanie zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu.

7. Newsletter. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Do Newslettera można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany do Newslettera.

8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: senator@senator.pl lub też pisemnie na adres: ul. Bukowska 18, 62-081 Wysogotowo.

9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w Sklepie przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i przez 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni w roku.

11. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.

12. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówień:

 • nieopłaconych przez Klienta, zgodnie z warunkami określonymi w §5, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia;
 • składanych na zakup Towarów w ilościach hurtowych;
 • wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży;
 • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia;
 • złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

13. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym lub poprzez złożenie zamówienia telefonicznie.

14. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

15. Regulamin (w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy) stanowi integralną część Umowy.

16. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

17. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie zostanie anulowane a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji w przypadku przyjęcia przez Sprzedawca tego zamówienia do realizacji. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

18. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać zapytanie na adres: senator@senator.pl lub uzyskać je telefonicznie w dniu robocze, w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 61 896 75 00

19. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę i jedynie na wyraźne żądanie Klienta.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta na przykład w drodze kontaktu telefonicznego.

21. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłany jest na adres e-mail komunikat dotyczący bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).

22. Szczegółowe informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach są przechowywane przez system informatyczny Sklepu zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 11.

§4
Dostępność zamówionych towarów

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.

2. W wyjątkowych sytuacjach jak na przykład w sytuacji równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia lub o możliwości jego realizacji w późniejszym terminie.

§5
Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi obowiązującą stawkę podatku VAT.

2. Cena jest definiowana jako:

a) Cena regularna, będąca zwykłą ceną, którą płaci Klient

b) Cena promocyjna (po obniżce), będąca ceną którą ostateczne płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę wynikającą np. z promocji, upustu itp.

3. Ceny towarów podane w Sklepie obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu oraz wprowadzenia w nich zmian.

5. W odniesieniu do produktów objętych promocją Sprzedający wprowadza dla Klienta limit sprzedaży dziennej do 2 sztuk danego produktu objętego promocją.

6. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za złożone zamówienie z góry.

7. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówienie złożone w Sklepie:

 • karta płatnicza za pośrednictwem platformy Polskie ePłatności PEP. Po dokonaniu wyboru płatności w postaci karty płatniczej, Klient zobowiązany jest podać dane karty płatniczej, którą zamierza zapłacić za zamówienie takie jak: numer karty, data ważności karty, kod CVV. Przed dokonaniem zapłaty Klient powinien zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu Polskie ePłatności PEP.
 • przelew elektroniczny za pośrednictwem platformy Polskie ePłatności PEP. Po dokonaniu wyboru płatności w postaci przelewu elektronicznego, Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.

§6
Odbieranie zamówień oraz dostawa i koszty transportu

1. Zamówione przez Klienta towary w Sklepie dostarczane są przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem kuriera pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres z zastrzeżeniem pkt. 3.

2. Klient zostanie powiadomiony o zmianie statusu złożonego zamówienia po tym jak towar zostanie nadany przez Sprzedawcę.

3. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia z opcją „ODBIÓR OSOBISTY W WYSOGOTOWIE”, zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta po spełnieniu łącznie poniższych warunków tj.:

a) w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem: ul. Bukowska 18, 62-081 Wysogotowo, w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego, o którym mowa w ppkt. 1);

b) po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;

4. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach internetowych Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Przy odbiorze zamówionych w Sklepie Towarów Klient jest zobowiązany sprawdzić dostarczony Towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń podczas odbioru przesyłki zamówionych Towarów należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru. W przypadku późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych w celu ich zgłoszenia i sporządzenia protokołu szkody należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: senator@senator.pl informację opisującą uszkodzony towar i rodzaj uszkodzeń oraz podając numer zamówienia.

§7
Reklamacja Towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego) z uwzględnieniem szczególnych uregulowań powszechnie obowiązujących przepisów i Regulaminu dotyczących Konsumentów, Przedsiębiorców Prywatnych i Przedsiębiorców.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona:

a) pisemnie na adres: ul. Bukowska 18, 62-081 Wysogotowo lub

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: senator@senator.pl Konsument i Przedsiębiorca prywatny mogą składać reklamacje w dowolnej formie, jednakże wskazane w powyżej w puntach a i b formy reklamacji są preferowane przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili.

§ 8
Reklamacje Konsumentów

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z Umową zawartą z Konsumentem istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

2. Towar jest zgodny z Umową z Konsumentem, jeżeli zgodne z nią pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

6. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową z Konsumentem, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową zawartą z Konsumentem w zakresie, o którym mowa w pkt 6, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w pkt 6, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową zawartą z Konsumentem wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o Prawach konsumenta. (to może dotyczyć tylko towarów cyfrowych – ta osoba trzecia – sprawdzić).

7. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) zgłaszane roszczenie, którym w wypadku Konsumenta domagającego się doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży może być żądanie naprawy lub wymiany. – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

12. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z postanowieniami § 7 pkt 10 Regulaminu;

2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z z postanowieniami § 7 pkt 11 Regulaminu;

3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w z postanowieniami § 7 pkt 9-11 Regulaminu.

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.

14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny, Okoliczność, że brak zgodności towaru z umową jest istotny wykazuje Sprzedawca. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

15. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

16. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Przepisy § 7 stosuje się również do Przedsiębiorcy Prywatnego.

§9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10
Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w …… w § 9 ust. 8 i 10.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć:

a) pisemnie na adres: ul. Bukowska 18, 62-081 Wysogotowo;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: senator@senator.pl;

c) poprzez Formularz Zwrotu dostępny po zalogowaniu na koncie Klienta.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w których Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

15. Postanowienia § 9 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Prywatnego.

§11
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12
Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Klientów w związku z zakupem towarów w Sklepie podlega ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z póź. zm.).

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Senator sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie (62-081), ul. Bukowska 18.

2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do rejestracji Konta, złożenia zamówienia w Sklepie i następnie realizacji tego zamówienia.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie w poniższym celu i zakresie:

a) w celu realizacji złożonego zamówienia, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zakupu towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

d) w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO );

e) w celu przesyłania naszych ofert marketingowych, informacji dotyczących promocji, nowości oferowanych przez naszą firmę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na podstawie posiadanej zgody.

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane:

a) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie i celach, o których mowa w pkt. 3. lub które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w celach, o których mowa w pkt. 3.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.

7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.

8. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe Klientów nie są nie są profilowane .

11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: ul. Bukowska 18, 62-081 Wysogotowo, tel. 61 896-75-00 , e-mail: iod@senator.pl

§13
Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, biorąc pod uwagę, że odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny jaką jest w szczególności:

a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;

d) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

e) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

f) przeciwdziałanie nadużyciom;

g) siły wyższej;

h) w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług;

3. Wszelkie zmiany w Regulaminie Sklepu będą zamieszczane na stronie internetowej sklep.senator.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

4. Korzystanie przez Klienta z portalu lub usług Sklepu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i innych.

6. Ewentualne spory powstałe między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce cookies.